Podmínky pro uživatele při používání webové stránky www.petgroot.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Petgroot s.r.o.., se sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 09913700, Společnost Petgroot s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským souded v Ostravě, oddíl C, vložka 84775/KSOS (dále také jen „Petgroot.cz“), je provozovatelem webové stránky umístěné na internetové adrese: www.petgroot.cz (dále také jen „Webová stránka“).

 2. Webová stránka umožňuje třetím osobám – uživatelům (dále také jen „Uživatel“) srovnání nabídek produktů ze sortimentu výživy a péče o domácí zvířata, nabízených jednotlivými obchodníky (dále také jen „Obchodníci“) a přesměrování (proklik) na příslušnou nabídku v internetovém obchodě příslušného Obchodníka.

 3. Tyto podmínky používání Webové stránky (dále také jen „Podmínky používání“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Petgroot.cz a Uživatelem vznikající ze smlouvy o poskytování služeb (dále také jen „Smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím Webové stránky.

 4. Webová stránka není internetovým obchodem a Petgroot.cz neodpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených u jednotlivých nabídek Obchodníků nabízejících své produkty prostřednictvím Webové stránky (zejména informace o ceně, složení, množství, popisky a přesnost fotografií).

  Na veškerý sortiment zboží nabízený prostřednictvím Webové stránky se vztahují obchodní podmínky třetích osob – Obchodníků, jejichž nabídky jsou dostupné prostřednictvím Webové stránky, kdy z Webové stránky je Uživatel přesměrován přímo do internetového obchodu vybraného Obchodníka. Na Webové stránce ani jejím prostřednictvím nedochází k uzavírání žádných kupních smluv ani jich právních vztahů mezi Uživatelem a Obchodníkem.

  Společnost Petgroot.cz tímto výslovně doporučuje všem Uživatelům, aby po přesměrování z Webové stránky do internetového obchodu vybraného Obchodníka zkontrolovali správnost a úplnost veškerých parametrů nabídky zvoleného Obchodníka.

II. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Na základě Smlouvy o poskytování služeb společnost Petgroot.cz Uživateli umožní využívat funkcionality Webové stránky, jakými jsou zejména:

  • vytváření seznamu oblíbených produktů;

  • vkládání komentářů a hodnocení jednotlivých nabídek produktů;

  • vkládání komentářů a hodnocení jednotlivých Obchodníků nabízejících své produkty na Webové stránce;

 2. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi společností Petgroot.cz a Uživatelem vytvoří Uživatel vyplněním požadovaných registračních údajů v rámci registračního formuláře (dále také jen „Návrh na uzavření smlouvy“). Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb Uživatel odešle společnosti Petgroot.cz kliknutím na tlačítko „přidat se na Petgroot.cz.cz“.

 3. Po obdržení Návrhu na uzavření smlouvy společnost Petgroot.cz ověří správnost Uživatelem zadané e-mailové adresy zasláním aktivačního e-mailu na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem při vyplnění registračního formuláře. Po zobrazení aktivačního e-mailu Uživatelem a kliknutí na tlačítko „Aktivovat uživatelský účet“ je Smlouva o poskytování služeb mezi společností Petgroot.cz a Uživatelem uzavřena. Pro vyloučení pochybností se ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužije.

 4. Uživatel bere na vědomí, že společnost Petgroot.cz je kdykoliv podle svého uvážení oprávněna odmítnou registraci Uživatele, resp. odmítnout uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Uživatelem, a to zejména v případech osob (uživatelů), které již v minulosti např. hrubým způsobem porušily povinnosti podle Smlouvy o poskytování služeb nebo se jiným způsobem dopustily jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, obecně vnímanými zásadami dobrého chování a/nebo v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Petgroot.cz.

 5. Užívá-li třetí osoba Webovou stránku, zejména tím, že proklikává jednotlivé nabídky Obchodníků zobrazované na Webové stránce, aniž by si taková osoba zaregistrovala uživatelský účet, pak takový neregistrovaný uživatel užíváním Webové stránky v přiměřeném rozsahu přijímá, souhlasí a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky používání.

 6. Smlouva o poskytování služeb a tyto Podmínky používání jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 7. Smlouva o poskytování služeb je platná a účinná dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu neurčitou, kdy Uživatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu o poskytování služeb vypovědět/ukončit faktickým úkonem tak, že odstraní/zruší svůj uživatelský účet.

 8. Uživatel, který je spotřebitelem může v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb Uživatel učiní jednoduchým oznámením o odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb zaslaným z kontaktního e-mailu Uživatele uvedeného v uživatelském účtu Uživatele na kontaktní e-mail společnosti Petgroot.cz, jak je tento uveden níže.

 9. Společnost Petgroot.cz je oprávněna kdykoliv dle vlastního uvážení vypovědět Smlouvu o poskytování služeb, a to zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb a/nebo těchto Podmínek používání a/nebo z obecně závazných právních předpisů. Výpověď Smlouvy o poskytování služeb je účinná okamžikem doručení takové výpovědi příslušnému Uživateli (výpověď se zasílá na kontaktní e-mail Uživatele uvedený v Uživatelském účtu Uživatele, kdy se má za to, že výpověď je doručena nejpozději druhým dnem po jejím odeslání).

 10. Nevyplývá-li jinak z obecně závazných právních předpisů, Smlouva o poskytování služeb zaniká okamžikem účinnost výpovědi.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Uzavřením Smlouvy o poskytování služeb získává Uživatel přístup do uživatelského účtu na Webové stránce, prostřednictvím kterého může Uživatel zejména vkládat, měnit, doplňovat, odstraňovat a jinak spravovat údaje o své osobě (dále také jen „Uživatelský účet“).

 2. Prostřednictvím Uživatelského účtu jsou Uživateli přístupné funkcionality Webové stránky, tedy zejména možnost vytváření seznamu oblíbených produktů, vkládání komentářů a hodnocení jednotlivých nabídek produktů, vkládání komentářů a hodnocení jednotlivých Obchodníků nabízejících své produkty na Webové stránce, a případně další dostupné funkcionality Webové stránky.

 3. Uživatel je plně odpovědný za správnost a úplnost údajů uvedených Uživatelem v rámci registrace a/nebo v Uživatelském účtu a společnost Petgroot.cz není povinna správnost a úplnost těchto údajů, jakkoliv kontrolovat. Uvedení nepravdivých či nesprávných údajů v rámci registrace nebo v Uživatelském účtu je hrubým porušením Smlouvy o poskytování služeb na straně Uživatele.

 4. Společnost PEGROOT je oprávněna na základě vlastního uvážení pozastavit přístup Uživatele do Uživatelského účtu, či pozastavit kterékoli funkcionality Uživatelského účtu, a to zejména v případě, že Uživatel porušuje své povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb či využívá Uživatelský účet v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo oprávněnými zájmy společnosti Petgroot.cz.

IV. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 1. Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb je Uživateli zpřístupněn Uživatelský účet a Uživateli jsou zpřístupněny funkcionality Webové stránky – viz čl. III. odst. 1. a 2. těchto Podmínek použití (dále také jen “Služba“).

 2. Uživatel bere na vědomí, že Služba nemusí být vždy přístupná, a to zejména v důsledku potíží na straně Uživatele a/nebo v důsledku okolností spočívajících na straně dalších osob (zejména na straně poskytovatelů energií, datového připojení apod.). Stejně tak Uživatel bere na vědomí, že poskytování Služby může být dočasně přerušeno, omezeno a/nebo může dojít ke snížení kvality služeb. Za žádnou z výše uvedených okolností nenese společnost Petgroot.cz odpovědnost.

 3. K přístupu ke Službě je oprávněn výhradně jen Uživatel. Uživatel se zavazuje, že neumožní užití Služby dalšími třetími osobami.

 4. Uživatel se zavazuje, že Službu nebude využívat k ukládání a šíření obsahu jenž je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a to jak na území České republiky, tak na území dalších států, kde je Služba dostupná, zejména nebude Službu využívat k ukládání a šíření obsahu:

  • porušujícího právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě či jiné skupině osob a/nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

  • zasahujícího do autorských práv, práv průmyslového vlastnictví či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob;

  • porušujícího právní normy zakazující podporu a propagaci hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob; a

  • zasahujícího do práv na ochranu osobnosti třetí osoby.

  V případě porušení výše uvedeného závazku Uživatele, je Uživatel plně odpovědný za ukládání a šíření takového obsahu se všemi důsledky z toho vyplývajícími a společnost Petgroot.cz nenese za takové jednání Uživatele žádnou odpovědnost. Společnost Petgroot.cz je zároveň oprávněna (nikoliv povinna) obsah ukládaný či šířený Uživatelem v rozporu s výše uvedeným závazkem z Webové stránky okamžitě odstranit, odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb a okamžitě zablokovat a/nebo zrušit Uživatelský účet takového Uživatele.

 5. Uživatel se dále zavazuje, že nebude:

  • využívat Službu k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení a k rozesílání informací, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing);

  • v rámci Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení společnosti Petgroot.cz a jejich spolupracujících osob, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu;

  • vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru společnosti Petgroot.cz, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě, zejména však Uživatel nesmí server společnosti Petgroot.cz, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatickými požadavky;

  • Uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další Uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval společnost Petgroot.cz.

  V případě porušení výše uvedeného závazku Uživatele, je Uživatel plně odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobí společnosti Petgroot.cz a/nebo třetím osobám. Společnost Petgroot.cz je zároveň oprávněna (nikoliv povinna) obsah ukládaný či šířený Uživatelem v rozporu s výše uvedeným závazkem z Webové stránky okamžitě odstranit, odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb a okamžitě zablokovat a/nebo zrušit Uživatelský účet takového Uživatele.

 6. Uživatel bere na vědomí, že společnost Petgroot.cz nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že společnost Petgroot.cz neodpovídá za protiprávní jednání Uživatele.

 7. Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah zveřejněný na Webové stránce, tj. zejména webové aplikace, zdrojové kódy tvořící Webovou stránku, texty, grafická díla, fotografie, hodnocení produktů a jeho metodologie, jakož i další náležitosti Webové stránky jsou nebo mohou být předmětem ochrany autorských práv, práv průmyslového vlastnictví nebo jiných práv duševního vlastnictví a Uživatel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu oprávněné osoby (společnosti Petgroot.cz nebo třetích osob), takový obsah Webové stránky žádným způsobem užívat, zejména není oprávněn tento obsah rozmnožovat (kopírovat), rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, ničit, přepracovávat apod.

 8. Společnost Petgroot.cz je oprávněna dle vlastního uvážení odstranit z Webové stránky libovolný obsah bez uvedení důvodu.

 9. Uložením nebo šířením obsahu na Webové stránce (vyjma obsahu uvedeného v čl. IV. odst. 4. a 5.), za předpokladu, že takový obsah tvoří předmět ochrany autorských práv, práv průmyslového vlastnictví nebo jiných práv duševního vlastnictví, převádí Uživatel majetková práva k takovému obsahu na společnost Petgroot.cz, a to v co možná nejširším rozsahu podle příslušných právních předpisů. Není-li převod majetkových práv podle příslušných právních předpisů možný, Uživatel uložením nebo šířením takového obsahu uděluje společnosti Petgroot.cz výhradní a množstevně, časově a místně neomezenou licenci k užívání (ke všem způsobům užívání) takového obsahu včetně oprávnění společnosti Petgroot.cz umožnit užití takového obsahu ve stejném rozsahu třetí osobou (podlicence) anebo oprávnění k užití takového obsahu (licenci) postoupit v celém nebo jen částečném rozsahu na třetí osoby. Společnost Petgroot.cz není povinna výše uvedenou licenci využít.

 10. Ustanovení čl. IV. odst. 9. těchto Podmínek používání se přiměřeně použijí rovněž na případy, kdy obsah uložený nebo zveřejněný Uživatelem není předmětem ochrany podle autorských práv, práv průmyslového vlastnictví a/nebo jiných práv duševního vlastnictví. Ukončením Smlouvy o poskytování služeb není dotčeno právo Společnosti Petgroot.cz k užívání obsahu uloženého nebo zveřejněného na Webové stránce Uživatelem podle č. IV. odst. 9 těchto Podmínek používání.

V. NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ PRODUKTŮ

 1. Společnost Petgroot.cz může provádět nezávislé hodnocení zboží (dále také jen „Nezávislé hodnocení“).

 2. Nezávislé hodnocení provádí společnost Petgroot.cz na základě Metodologie hodnocení, která je dostupná zde.

 3. Společnost Petgroot.cz čerpá informace pro účely zpracování Nezávislého hodnocení z informací ke zboží (obsah masa, země původu, aditiva, složení, zpracování atd.) zveřejněných na Webové stránce Obchodníky, případně z informací předložených společnosti Petgroot.cz výrobci hodnoceného zboží a/nebo dalších veřejně dostupných informací. Společnost Petgroot.cz pro účely zpracování Nezávislého hodnocení zboží neověřuje pravdivost a správnost získaných informací o hodnoceném zboží a nenese odpovědnost za případně dodatečně zjištěnou nesprávnost, neúplnost či nepřesnost informace o zboží, která měla vliv na výsledek Nezávislého hodnocení zboží.

 4. Nezávislé hodnocení zboží má pouze informativní charakter a není pro Uživatele závazné. Uživatelé mají sami možnost ovlivnit výsledek Nezávislého hodnocení zboží prostřednictvím volby kritérií (obsah masa, země původu, aditiva, složení, zpracování atd.), které se podílejí na výsledném hodnocení zboží, a to např. odstraněním nebo přidáním některého nebo některých kritérií podílejících se na výsledném hodnocení.

 5. Nezávislé hodnocení zboží není součástí Služby podle Smlouvy o poskytování služeb a v souvislosti s Nezávislým hodnocením zboží nevznikají žádné ze smluvních stran žádná vzájemná práva ani povinnosti.

 6. Uživatel bere na vědomí, že Nezávislé hodnocení zboží stejně jako Metodologie hodnocení zboží jsou předměty ochrany práv duševního vlastnictví.

VI. DALŠÍ VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Společnost Petgroot.cz není ve vztahu k uživateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 2. V případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi společností Petgroot.cz a Uživatelem se smluvní strany pokusí najít smírné řešení sporu, nedojde-li ke smírnému řešení vzniklého sporu, může Uživatel, které je spotřebitelem, využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy o poskytování služeb, ke kterému je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs a dále je Uživatel oprávněn využít on-line platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 3. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva z vadného plnění uplatňuje Uživatel poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontaktních údajích společnosti Petgroot.cz uvedených níže.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

 1. Informace ke zpracování osobních údajů naleznete ve zvláštním dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

 2. Cookie je krátký textový soubor, který systém webové stránky ukládá v internetovém prohlížeči Uživatele a umožňuje tak Webové stránce zaznamenat informace o návštěvách Uživatele na Webové stránce a jeho aktivitách na Webové stránce.

 3. Uživatel tímto uděluje společnosti Petgroot.cz souhlas s ukládáním cookies v internetové prohlížeči Uživatele. Není-li ukládání cookies nutné pro účely plnění Smlouvy o poskytování služeb, může Uživatel souhlas s ukládáním cookies kdykoliv odvolat.

VIII. KONTAKTNÍ ÚDAJE

 1. Smluvní strany se dohodly, že:

  • pro účely doručování mezi smluvními stranami budou využívány prostředky elektronické pošty (e-mail); a

  • zpráva odeslaná jednou ze smluvních stran se považuje za doručenou druhé smluvní straně druhým (2.) dnem po odeslání zprávy (e-mailu) odesílající smluvní stranou.

 2. Kontaktními údaji společnosti Petgroot.cz jsou:

  adresa: U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava e-mail: info@petgroot.cz

 3. Kontaktní údaje Uživatele jsou uvedeny v Uživatelském účtu. Uživatel je plně odpovědný za aktuálnost, správnost a pravdivost kontaktních údajů uvedených v Uživatelském účtu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový právní vztah se řídí právním řádem České republiky.

 2. K řešení veškerých sporů vzniklých ze Smlouvy o poskytování služeb a/nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek používání neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 4. Společnost Petgroot.cz je oprávněna postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, kdy s tímto vyslovuje Uživatel souhlas.

 5. Smlouva o poskytování služeb včetně Podmínek používání je společností Petgroot.cz archivována v elektronické podobě.

 6. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že společnost Petgroot.cz může Podmínky používání v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna Podmínek používání bude Uživateli oznámena. Změnu Podmínek používání může Uživatel písemně odmítnout, kdy platí, že odmítnutím změny Podmínek používání Uživatel vypověděl Smlouvu o poskytování služeb. Uživatelský účet Uživatele, který odmítl změnu Podmínek používání zruší Uživatel nejpozději do jednoho měsíce ode dne oznámení o odmítnutí změny Podmínek používání, v opačném případě je společnost Petgroot.cz oprávněna zrušit Uživatelský účet příslušného Uživatele sama.

 7. Vyslovením souhlasu s novou verzí Podmínek používání Uživatelem pozbývají předchozí Podmínky používání účinnosti a nová verze Podmínek používání se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.