Zásady ochrany osobních údajů webové stránky www.petgroot.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tímto dokumentem je činěno prohlášení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

1.2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení je společnost:

Petgroot s.r.o.,

se sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 09913700,

Společnost Petgroot s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským souded v Ostravě, oddíl C, vložka 84775/KSOS

(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Odpovědná osoba: Vojtěch Buchta
e-mail: info@petgroot.cz

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění práv a povinností ze smlouvy, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • IP adresa
 • Google client ID
 • identifikátor internetového prohlížeče

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.3. Správce v žádném případě nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu. Správce nevyužívá technické, ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů údajů.

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,

  Samostatným právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je :

 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • plnění právních povinností správce podle obecně závazných právních předpisů,

 • zasílání obchodních sdělení, newsletterů a další marketingové aktivity.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (minimálně po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu) a dále po dobu, kterou správci obecně závazné právní předpisy;

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce může předávat osobní údaje třetím osobám podílejícím se na poskytování služeb subjektům údajů, a to konkrétně osobám:

 • zajištující technické či organizační činnosti, a to zejména pro provoz a správu webové stránky www.petgroot.cz,

 • zajišťující marketingové služby pro správce a provoz marketingových platforem.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy to tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce může předávat osobní údaje třetím osobám, které poskytují služby, prostřednictvím kterých Vám budou zasílány e-mailové zprávy.

5.4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další zpracovatelé, zejména poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kterými mohou být následující subjekty:

 • poskytovatel zajišťující služby provozování webové stránky;

 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. VAŠE PRÁVA

7.1. Nemáte povinnost správci osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, popř. zasílání obchodních sdělení nebo newsletteru a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7.2. Správce tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se to může týkat, že za podmínek stanovených v Nařízení mají :

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na poštovní adresu správce, elektronicky na e-mail správce (info@petgroot.cz).

7.3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

7.4. Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
web: www.uoou.cz,
email: posta@uoou.cz,
návod naleznete zde

VIII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirovou ochranu, zálohou dat a šifrováním datového úložiště.

8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Registrací uživatelského účtu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové adrese www.petgroot.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito zásadami ochrany osobních údajů rovněž souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn kdykoliv tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách (www.petgroot.cz) a zároveň Vám zašle novou verzi těchto zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.7.2021.