Obchodní podmínky společnosti Petgroot s.r.o. pro partnery petgroot.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností:

  Petgroot s.r.o.,

  se sídlem U Řeky 594, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 09913700,

  Společnost Petgroot s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským souded v Ostravě, oddíl C, vložka 84775/KSOS

  (dále jen „Petgroot.cz“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Petgroot.cz a třetími osobami, které vstupují do smluvního vztahu se společností Petgroot.cz v rámci výkonu své podnikatelské činnosti (dále jen „partner“), a to při uzavírání smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“), prostřednictvím webového rozhraní provozovaného společností Petgroot.cz dostupného na internetové adrese www.Petgroot.cz (dále jen „webová stránka“).

II. WEBOVÁ STRÁNKA www.petgroot.cz

 1. Webová stránka je provozována jako portál generující personalizované nabídky produktů partnerů pro majitele domácích zvířat včetně parametrizační databáze pro hodnocení kvality krmiv pro domácí zvířata. Uživatelům jsou prostřednictvím webové stránky zobrazovány partnery umístěné nabídky produktů zaměřujících se na oblast výživy a péče o domácí zvířata, které splňují pravidla pro zobrazování nabídek produktů podle těchto obchodních podmínek.

 2. Partnerům jsou v rámci vnitřní databáze webové stránky dostupné statistiky prokliků jejich produktů umístěných na webové stránce, a to prostřednictvím Petboardu (viz čl. III. obchodních podmínek).

III. PETBOARD

 1. Uživatelé webové stránky se mohou zadáním e-mailové adresy a hesla registrovat do uživatelského účtu (dále jen „Petboard“). V návaznosti na registraci uživatele do Petboardu zašle společnost Petgroot.cz nově registrovanému uživateli e-mail pro účely potvrzení správnosti zadané e-mailové adresy. Kliknutím na tlačítko „Aktivovat Můj Účet“ uživatel Petboard aktivuje.

 2. Partner může prostřednictvím Petboradu zejména:
  • podat návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb (viz čl. IV. obchodních podmínek níže);

  • spravovat své identifikační a fakturační údaje;

  • předávat informace společnosti Petgroot.cz;

  • přistupovat k informacím zaznamenávaným v rámci systému webové stránky;

  • získávat informace od společnosti Petgroot.cz; a

  • provádět změny nastavení sytému poskytovaných služeb.

 3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že partner je oprávněn založit a využívat vlastní Petboard ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služeb podle čl. IV. obchodních podmínek níže.

 4. V rámci registrace do Petboardu je partner povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje a tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat v případě, že dojde k jejich změně. Společnost Petgroot.cz považuje veškeré údaje uvedené partnerem v rámci Petboardu za správné.

 5. Každý partner může mít současně zřízen jen jeden uživatelský účet - jeden Petboard.

 6. Přístup do Petboardu je chráněn uživatelským jménem a heslem, které si zvolí partner sám. Partner se zavazuje neohrozit zabezpečení Petboardu a dále se partner zavazuje zachovávat mlčenlivost o jeho přístupových údajích do Petboardu. V případě porušení povinnosti partnera podle předchozí věty nenese společnost Petgroot.cz žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou partnerovi.

 7. Společnost Petgroot.cz nenese odpovědnost za jakákoliv nastavení, která partner provede v rámci Petboardu (nastavení systému služeb, předávání informací společnosti Petgroot.cz apod.).

IV. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Předmět smlouvy o poskytování služeb

 1. Smlouva o poskytování služeb upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností Petgroot.cz a partnery, kdy smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytování služeb v rámci své podnikatelské činnosti.

 2. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb (viz níže) vzniká:

  1. na jedné straně závazek společnosti Petgroot.cz:
   • není-li dále stanoveno jinak, zobrazovat na webové stránce produkty partnera a informace o těchto produktech včetně hypertextového odkazu pro účely přesměrování uživatele z webové stránky na internetovou adresu určenou partnerem, to vše podle partnerem poskytnutého exportního souboru tzv. XML feedu.

    Partner přitom bere na vědomí, že společnost Petgroot.cz je kdykoliv dle svého uvážení oprávněna odmítnout zobrazení produktů partnera na webové stránce, a to zejména, nikoliv však výlučně, v případech, kdy produkty partnera nebudou relevantní k zaměření webové stránky (výživa a péče o domácí zvířata), nebo v případech kdy zobrazením produktů partnera na webové stránce může dojít k porušení obecných morálních zásad, veřejného pořádku, dobrých mravů, práv třetích osob a/nebo zájmů společnosti Petgroot.cz; a

   • umožnit partnerovi přístup k vybraným informacím evidovaným v rámci vnitřní databáze webové stránky ve vztahu k příslušným partnerem nabízeným produktům.

  2. na druhé straně závazek partnera:

   • zaplatit společnosti Petgroot.cz odměnu za každý uskutečněný proklik produktu partnera zobrazovaného na webové stránce (tj. za každé kliknutí uživatele webové stránky na zobrazený produkt partnera na základě kterého dojde k přesměrování uživatele na internetovou adresu dle příslušného hypertextového odkazu) ve výši a dle podmínek uvedených dále v těchto obchodních podmínkách; a

   • předávat společnosti Petgroot.cz informace o svých produktech, které partner požaduje zobrazit na webových stránkách včetně informací o zobrazovaných produktech a hypertextového odkazu pro účely přesměrování uživatelů webové stránky z webové stránky na internetovou adresu určenou partnerem, to vše ve formě XML feedu (odkazu na XML feed). Partner přitom bere na vědomí, že společnost Petgroot.cz není povinna kontrolovat správnost informací o produktech partnera uvedených v rámci XML feedu poskytnutého společnosti Petrgoot partnerem a informace o produktech uvedených v XML feedu budou společností Petgroot.cz zobrazeny na webové stránce v podobě, v jaké tyto informace byly společnosti Petgroot.cz poskytnuty partnerem, tj. za správnost informací obsažených v XML feedu je výlučně odpovědný partner, a to i v případě, že tyto informace jsou chybné (např. nesprávná cena, množství produktu apod.).

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb partner:

  • vytvoří vyplněním formuláře s požadovanými údaji (včetně vložení XML feedu s produkty partnera, které partner požaduje v rámci smlouvy o poskytování služeb zobrazit na webové stránce), kdy formulář s požadovanými údaji se partnerovi zobrazí po kliknutí na tlačítko „Přidat se na Petgroot.cz“ v rámci partnerova Petboardu (viz čl. III. těchto obchodních podmínek), dále také jen „návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb“; a

  • odešle společnosti Petgroot.cz opětovným kliknutí na tlačítko „Přidat se na Petgroot.cz“ zobrazeném pod formulářem s požadovanými údaji. Před odesláním návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb partner zaškrtnutím check-boxu „Souhlasím s obchodními podmínkami, podmínkami užití a zpracováním osobních údajů dle informaci o zpracování osobních údajů“ vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s obchodními podmínkami řádně seznámil a jejich obsahu zcela porozuměl.

 2. Společnost Petgroot.cz návrh partnera na uzavření smlouvy o poskytování služeb:

  • akceptuje ve chvíli, kdy jsou produkty partnera zobrazeny na webové stránce, o čemž bude partner ze strany společnosti Petgroot.cz informován prostřednictvím e-mailu potvrzujícího zobrazení produktů partnera na webové stránce. Akceptací návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb (zobrazením produktů partnera na webové stránce) je smlouva o poskytování služeb uzavřena; nebo

  • odmítne v případě, že produkty partnera nebudou na webové stránce zobrazeny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb partnerem, přičemž o odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb není společnost Petgroot.cz povinna partnera zvlášť informovat. Zobrazením produktů partnera na webové stránce a zasláním e-mailu s informací o zobrazení produktů na webové stránce po uplynutí lhůty podle předchozí věty je společností Petgroot.cz učiněn nový návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb, který může partner odmítnout nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení e-mailu s informací o zobrazení produktů partnera na webové stránce, neodmítne-li partner návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb v uvedené lhůtě, platí, že smlouva o poskytování služeb byla uzavřena ke dni zobrazení produktů partnera na webové stránce.

 3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

 4. Partner je plně odpovědný za správnost údajů uvedených v návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb a takto uvedené údaje jsou pro účely těchto obchodních podmínek považovány za správné. Společnost Petgroot.cz si vyhrazuje právo ověřovat/verifikovat jakékoliv údaje uvedené partnerem v rámci návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb, a to jakýmkoliv způsobem.

 5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že společnost Petgroot.cz je oprávněna odmítnout návrh uzavření smlouvy o poskytování služeb (odmítnout zobrazení produktů partnera na webové stránce) dle svého vlastního uvážení, zejména nikoliv však výlučně v případech, kdy produkty partnera nebudou splňovat podmínky a předpoklady pro jejich zobrazení na webové stránce podle těchto obchodních podmínek.

 6. Partner je oprávněn požádat společnost Petgroot.cz o dočasné pozastavení poskytování služeb podle smlouvy o poskytování služeb (zobrazování produktů partnera na webové stránce), a to na základě písemné žádosti partnera zaslané prostřednictvím e-mailu společnosti Petgroot.cz. V návaznosti na obdržení žádosti partnera o dočasné pozastavení poskytování služeb, společnost Petgroot.cz nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení takové žádosti pozastaví poskytování služeb podle smlouvy o poskytování služeb (zobrazování produktů partnera na webové stránce). Pro opětovné spuštění poskytování služeb je partner povinen zaslat společnosti Petgroot.cz písemnou žádost prostřednictvím e-mailu, kdy na základě žádosti partnera společnost Petgroot.cz opětovně spustí poskytování služeb podle smlouvy o poskytování služeb (zobrazování produktů na webové stránce) nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení takové žádosti.

Odměna společnosti Petgroot.cz za poskytování služeb

 1. Společnosti Petgroot.cz náleží za poskytování služeb podle smlouvy o poskytování služeb odměna, která je stanovena v závislosti na tzv. proklicích produktů partnera zobrazovaných na webové stránce, tzn. za každý proklik produktu partnera zobrazovaného na webové stránce uživatelem webové stránky náleží společnosti Petgroot.cz odměna ve výši, jak je tato uvedena u jednotlivých produktů či kategorií produktů v rámci Petboardu, není-li dále uvedeno jinak.

 2. Skutečnosti rozhodné pro stanovení odměny (počty prokliků u zobrazovaných produktů partnera a ceny jednotlivých prokliků za příslušné období) jsou evidovány v rámci evidenčního systému webové stránky a partnerovi jsou zpřístupněny prostřednictvím Petboradu.

 3. Partner může v rámci Petboardu sám zvýšit odměnu společnosti Petgroot.cz za proklik u jednotlivých produktů a/nebo celé kategorie produktů, čímž může zvýšit pravděpodobnost zobrazování jeho produktů uživatelům webové stránky (dále také jen „bidding“). Biddingem může partner ovlivnit pořadí, v jakém se jeho produkty zobrazují na webové stránce, tzn. že biddingem může partner posunout své jednotlivé produkty nebo celou kategorii produktů v rámci pořadí jejich zobrazování dopředu a zvýšit tak pravděpodobnost vyšší návštěvnosti vlastních internetových stránek.

  V případě, že odměna společnosti Petgroot.cz za proklik jednotlivých produktů nebo kategorií produktů je u dvou či více partnerů stanovena ve stejné výši, má se za to, že takové produkty nebo kategorie produktů těchto partnerů mají pro účely jejich zobrazování na webové stránce stejné pořadí. V rámci Petboardu je partnerovi dostupná informace o doporučené odměně společnosti Petgroot.cz za proklik u jednotlivých produktů nebo kategorií produktů, kdy doporučená cena je stanovena s ohledem na bidding všech partnerů u jednotlivých produktů a nebo kategorií produktů zobrazovaných na webové stránce.

 4. Společnost Petgroot.cz vyúčtuje příslušnou odměnu za poskytování služeb partnerovi vždy v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém partner využíval služby společnosti Petgroot.cz, a to na základě údajů evidovaných v interním systému webové stránky.

 5. Společnost Petgroot.cz na základě vyúčtování odměny vystaví partnerovi daňový doklad (fakturu) se všemi náležitostmi podle příslušných právních předpisů včetně instrukcí k uhrazení fakturované odměny. Partner bere na vědomí, že společnost Petgroot.cz je plátcem daně z přidané hodnoty a k odměně společnosti Petgroot.cz bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle příslušných právních předpisů.

 6. Odměnu společnosti Petgroot.cz se partner zavazuje uhradit bezhotovostním převodem dle instrukcí k platbě uvedených v rámci daňového dokladu vystaveného společností Petgroot.cz ve lhůtě splatnosti nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne vystavení daňového dokladu společností Petgroot.cz.

 7. Partner se zavazuje hradit odměnu společnosti Petgroot.cz řádně a včas a v souladu s pokyny k platbě podle příslušných daňových dokladů. Odměna společnosti Petgroot.cz je uhrazena dnem připsání částky finančních prostředků ve výši příslušné odměny na bankovní účet společnosti Petgroot.cz.

 8. V případě prodlení partnera se zaplacením odměny společnosti Petgroot.cz je partner povinen uhradit společnosti Petgroot.cz úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši. V případě prodlení partnera se zaplacením odměny společnosti Petgroot.cz delším než 7 (sedm) dní, je společnost Petgroot.cz oprávněna přerušit poskytování služeb podle smlouvy o poskytování služeb, a to až do doby úplného uhrazení všech pohledávek společnosti Petgroot.cz, které má společnost Petgroot.cz za partnerem z titulu smlouvy o poskytování služeb.

Trvání smlouvy o poskytování služeb

 1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. Smlouva o poskytování služeb může být ukončena:

  • dohodou smluvních stran;

  • výpovědí (viz níže čl. IV. odst. 4.19 a 4.21 obchodních podmínek); a

  • v další případech předvídaných smlouvou o poskytování služeb a těmito obchodními podmínkami (např. viz čl. IV. odst. 4.20 nebo čl. IX odst. 9.3 obchodních podmínek)

 3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu o poskytování služeb vypovědět bez udání důvodů s výpovědní dobou 7 dní, která počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 4. Je-li poskytování služeb podle smlouvy o poskytování služeb na žádost partnera dočasně pozastaveno podle čl. IV. odst. 4.8 těchto obchodních podmínek po dobu delší než 3 měsíce, platí, že prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynula lhůta podle předchozí věty, je smlouva o poskytování služeb ukončena.

 5. Společnost Petgroot.cz je oprávněna smlouvu o poskytování služeb vypovědět s okamžitou účinností v případech, kdy partner jakýmkoliv způsobem poruší své povinnosti podle smlouvy o poskytování služeb a podle těchto obchodních podmínek. Okamžitá výpověď smlouvy o poskytování služeb je účinná ke dni odeslání okamžité výpovědi ze strany společnosti Petgroot.cz partnerovi.

 6. Není-li dále uvedeno jinak, ke dni účinnosti výpovědi smlouvy o poskytování služeb může společnost Petgroot.cz:

  • odstranit produkty partnera z webové stránky; a

  • odstranit veškeré nebo i jen některé informace, které partner společnosti Petgroot.cz předal za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb

V. LICENCE K ZOBRAZOVÁNÍ PRODUKTŮ

 1. S ohledem na skutečnost, že samotné informace o produktech a další související prvky (např. fotografie produktů aj.) předávané partnerem v rámci smlouvy o poskytování služeb společnosti Petgroot.cz mohou být předmětem ochrany autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví (dále také jen „Díla“), uděluje tímto partner společnosti Petgroot.cz bezúplatnou licenci k užití Děl za podmínek a v rozsahu uvedených dále (dále také jen „Licence“).

 2. Na základě Licence k užití Děl udělené partnerem společnosti Petgroot.cz podle čl. V odst. 5.1 těchto obchodních podmínek je společnost Petgroot.cz oprávněna:

  • užívat Díla formou jejich prezentace, sdělování a zpřístupnění Děl veřejnosti (zejména prostřednictvím webové stránky), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu; a

  • užívat díla v rámci reklamních, marketingových a jiných propagačních kampaní společnosti Petgroot.cz, přičemž za tímto účelem je společnost Petgroot.cz oprávněna také udělit podlicenci k užití Děl třetím osobám.

 3. Licence je sjednána na minimálně na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.

 4. Za účelem právní jistoty se uvádí, že účelem licenčních ujednání podle tohoto čl. V. těchto obchodních podmínek je sjednat licenci k užití předmětů duševního vlastnictví poskytnutých partnerem společnosti Petgroot.cz v rámci smlouvy o poskytování služeb v co možná nejširším rozsahu potřebném a účelném pro plnění práv a povinností smluvních stran podle smlouvy o poskytování služeb.

 5. Partner zaručuje společnosti Petgroot.cz z pohledu ochrany práv duševního vlastnictví nezávadnost produktů, informací o produktech a ostatních souvisejících prvků předávaných partnerem společnosti Petgroot.cz (zejména v rámci XML feedu). Bude-li vůči společnosti Petgroot.cz uplatňovat třetí osoba jakékoliv nároky z titulu ochrany práv duševního vlastnictví v souvislosti se zobrazením produktů partnera na webové stránce, je partner je povinen veškeré takové nároky třetích stran vypořádat a převzít veškerou odpovědnost za případnou újmu tím způsobenou.

VI. GOOGLE ANALYTICS A COOKIES

Google Analytics

 1. Partner může v rámci nastavení systému v Petboardu zpřístupnit společnosti Petgroot.cz informace o návštěvnosti internetových stránek partnera a o prodejích partnera dostupných v rámci systému Google Analytics (dále také jen „Zpřístupnění Google Analytics“).

 2. Na základě Zpřístupnění Google Analytics bude automaticky docházet k řazení produktů partnera podle zpřístupněných údajů o návštěvnosti internetových stránek partnera a prodejích partnera.

 3. Zpřístupnění Google Analytics je partner oprávněn v rámci nastavení systému v Petboardu kdykoliv zakázat. Nezakáže-li partner Zpřístupnění Google Analytics při ukončení smlouvy o poskytování služeb nebo kdykoliv po jejím ukončení, platí, že společnosti Petgroot.cz jsou data o návštěvnosti internetových stránek partnera a prodejích partnera ze systému Google Analytics zpřístupňována i po ukončení smlouvy o poskytování služeb, a to až do doby, kdy partner toto zpřístupnění svým faktickým úkonem nezakáže.

 4. Společnost Petgroot.cz informace získané na základě Zpřístupnění Google Analytics:

  • nepředává třetím osobám;

  • využívá zejména za účelem zefektivnění systému zobrazování produktů partnera na webové stránce;

  • zpracovává pouze strojově a neprovádí jejich manuální zpracování.

Cookies

 1. Cookie je krátký textový soubor, který systém webové stránky ukládá v internetovém prohlížeči partnera a umožňuje tak webové stránce zaznamenat informace o návštěvách partnera na webové stránce a jeho aktivitách na webové stránce.

 2. Partner tímto uděluje společnosti Petgroot.cz souhlas s ukládáním cookies v internetové prohlížeči partnera. Není-li ukládání cookies nutné pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, může partner souhlas s ukládáním cookies kdykoliv odvolat.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Partner se zavazuje, že žádným způsobem (zejména prostřednictvím nástrojů, škodlivého software apod.), ať už úmyslně či z nedbalosti, nepřeruší, neohrozí anebo jinak negativně neovlivní provoz webové stránky včetně serveru a jiných zařízení sloužících pro poskytování služeb společností Petgroot.cz a ani žádným způsobem negativně neovlivní bezpečnost kyberprostoru ani ostatních uživatelů, a to ani prostřednictvím třetí osoby.

 2. Partner se zavazuje, že nebude Petboard ani služby poskytované partnerovi společností Petgroot.cz využívat způsobem, který by jakkoliv omezoval společnost Petgroot.cz a jí poskytované služby dalším partnerům anebo jakkoliv omezoval uživatele webové stránky. Omezením podle předchozí věty se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zatěžování serverů nebo jiných zařízení sloužících pro provoz webové stránky automatizovanými požadavky apod.

 3. Není-li dále stanoveno jinak, odpovědnost společnosti Petgroot.cz za vady služeb se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (ust. § 1914 a násl). Společnost Petgroot.cz odpovídá partnerovi pouze za zaviněné porušení povinností ze smlouvy o poskytování služeb.

 4. Společnost Petgroot.cz nenese odpovědnost za:

  • jakékoliv okolnosti, které jsou mimo kontrolu společnosti Petgroot.cz, zejména nikoliv však výlučně za hardware a software vybavení partnera, ztráty informací v rámci přenosu dat, zálohování dat na straně partnera a jakékoliv jednání třetích osob k újmě partnera; a

  • jakékoliv obchody uzavřené mezi partnerem a třetími osobami, které byly na internetové stránky partnera přesměrovány po prokliknutí produktu partnera zobrazovaného na webové stránce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že společnost Petgroot.cz není zprostředkovatelem obchodů partnera ani jeho obchodním zástupcem.

 5. Smluvní strany se s ohledem na charakter poskytovaných služeb a podmínky jejich poskytování dohodly na limitaci odpovědnosti společnosti Petgroot.cz za újmu případně způsobenou partnerovi v důsledku vad služeb poskytovaných společností Petgroot.cz partnerovi takto: celková výše náhrady újmy, včetně ušlého zisku, a to i v jejich úhrnu, nepřesáhne jednu polovinu odměny společnosti Petgroot.cz, kterou partner skutečně uhradil společnosti Petgroot.cz za měsíc bezprostředně předcházející měsíci, ve kterém došlo prvně ke skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně partnera.

  Limitace povinnosti společnosti Petgroot.cz k náhradě újmy partnera podle čl. VII. odst. 7.5 obchodních podmínek se neuplatní v případě, že se jedná o újmu způsobenou společností Petgroot.cz úmyslně či z hrubé nedbalosti.

  Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené ujednání o limitaci odpovědnosti společnosti Petgroot.cz je činěno mezi podnikatelskými subjekty při výkonu jejich podnikatelské činnosti prohlašují smluvní strany, že takové ujednání je v souladu s jejich vůlí a předmětné ujednání nepřiměřeným způsobem nezkracuje jejich vzájemná práva a povinnosti.

 6. Partner souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci systému webové stránky a Petboardu pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

VIII. DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si navzájem doručují veškerá oznámení, žádosti, sdělení a jiné písemnosti podle smlouvy o poskytování služeb a těchto obchodních podmínek prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Pro účely doručovaní platí, že:

  • partnerovi se doručuje na e-mailovou adresu evidovanou v rámci Petboardu;

  • společnosti Petgroot.cz se doručuje na e-mailovou adresu: info@petgroot.cz

 3. Partner je plně odpovědný za správnost e-mailové adresy uvedené v Petboardu partnera. Partner je oprávněn svou e-mailovou adresu pro účely doručování kdykoliv po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb změnit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že doručovací adresou partnera je vždy e-mailová adresa uvedená v Petboardu ke dni odeslání zprávy partnerovi (tzn. ke změně e-mailové adresy partnera v mezidobí odeslání a doručení zprávy se z pohledu platnosti doručení nepřihlíží).

 4. Jakékoliv oznámení, žádosti, sdělení a jiné písemnosti podle smlouvy o poskytování služeb a těchto obchodních podmínek jsou adresátovi doručeny:

  • v okamžiku potvrzení o doručení odesílatelem (např. formou tzv. doručenky – potvrzení o přečtení zprávy anebo faktickým potvrzením adresáta o doručení zprávy); jinak

  • nejpozději 3 (třetím) dnem po prokazatelném odeslání zprávy odesílatelem.

IX. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Smluvní strany se dohodly, že společnost Petgroot.cz je oprávněna jednostranně změnit obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu ve smyslu ust. § 1752 občanského zákoníku.

 2. Změnu obchodních podmínek oznámí společnost Petgroot.cz partnerovi písemně formou oznámení zaslaného prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu partnera, kterou partner uvede v rámci své registrace do Petboardu (viz čl. III. těchto obchodních podmínek).

 3. Partner je oprávněn změnu obchodních podmínek odmítnout prostřednictvím písemného oznámení o odmítnutí změny obchodních podmínek zaslaného společnosti Petgroot.cz, kdy platí, že odmítnutím změny obchodních podmínek ze strany partnera je smlouva o poskytování služeb partnerem vypovězena s okamžitou platností. Neodmítne-li partner změnu obchodních podmínek nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení oznámení o změně obchodních podmínek, platí, že partner se změnou obchodních podmínek souhlasí.

 4. Nové obchodní podmínky ke dni jejich účinnosti nahrazují jakékoliv předcházející verze obchodních podmínek a stávají se tak nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva o poskytování služeb je platná a účinná od dne jejího uzavření v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 2. Smluvní strany ujednaly, že právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb a těmito obchodními podmínkami se řídí výlučně podle právních předpisů české republiky a k rozhodování sporů ze smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek jsou příslušné výlučně obecné soudy české republiky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že přítomnost přeshraničního prvku v právním vztahu založeném smlouvou o poskytování služeb a obchodními podmínkami nemá na ujednání podle předchozí věty vliv.

 3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití následujících ustanovení § 558 odst. 2 (obchodní zvyklosti) § 1748, § 1799 a § 1800.

 4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jeho část posouzeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, nemá tato neplatnost, neúčinnost a nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud z přímo z obsahu obchodních podmínek nevyplývá, že takové ustanovení nebo jeho část nelze od dalšího obsahu obchodních podmínek oddělit. Namísto neplatných, neúčinných či nevynutitelných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl a účel se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje.

 6. Společnost Petgroot.cz je oprávněna postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osoby. Pro účely postoupení práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb ze společnosti Petgroot.cz na třetí osobu tímto uděluje partner svůj souhlas.

 7. Partner není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu bez písemného souhlasu společnosti Petgroot.cz.